Қорқыттың Көрі

Автор: Иран-Ғайып.
Режиссер: Ж.Хаджиев. 

( аңыз-дастан ).