X.L.Room - Madchester United Party

13 января 2012 г. Da Freak Club представляет вечеринку X.L.Room - Madchester United Party.

Dj Roma Bazhanov, Dj Kostya Bazhanov, Dj Denis Karetnikov, Dj Kostya Timoshenko

Main Room:

Dj Grom, Dj Sniper, Dj Gladkiy.